2017-2018 ուստարի

           Հունիս ամսվա ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների պլան

 

 

Հ/Հ

Միջոցառման անվանումը

Կատարման

ժամկետը

Պատասխանատու

Կազմակերպիչ/ներ/

1

Քննաշրջան

01-28.06.2018թ.

Տնօրեն՝ Ա.Հովհաննիսյան

2

Աշխատողների անձնական գործերի ստուգում

20.06.2018թ.

Տնօրեն՝ Ա.Հովհաննիսյան

3

Դասղեկների խորհրդակցություն

/աշակերտների անձնական գործերի ստուգում/

29.06.2018թ.

Տնօրեն՝ Ա.Հովհաննիսյան

Դասղեկներ

Մ/մ անդամներ

4

Տնօրենին կից խորհրդակցություն

 

29.06.2018թ.

Տնօրեն՝ Ա.Հովհաննիսյան

Մ/մ նախագահներ, ԱԽ, ԾԽ և ԴԽ նախագահներ

 

                                 Դպրոցի տնօրեն՝    Ա.Հովհաննիսյան