2017-2018 ուստարի

                            Հայտարարություն

 

2017թ. սեպտեմբերի 4-ին Եղեգի միջնակարգ դպրոցում տեղի

կունենա համադպրոցական ընդհանուր ժողով:

Օրակարգում

 1. Կազմակերպության <<Ներքին գնահատում - 2017>> հաշվետվությունը                                                                                                                                                                                                                                               /Զեկուցող ՝ Մ. Գանդալյան/:
 2. 2017-2018 ուստարվա համադպրոցական ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների                                                                                                                                                                 տարեկան ծրագրի /պլանի/ նախագծի վերաբերյալ կարծիք տալու մասին /Զեկուցող ՝ Մ. Գանդալյան/:
 3. 2017-2018 ուստարվա համադպրոցական ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների ընթացքում                                                                                                                                                       կիրառվող մեթոդների մասին / Զեկուցող ՝ Մ. Գանդալյան/:
 4. Դասագրքերի,թեմատիկ տետրերի և 1-4-րդ և 5-12-րդ դասարանների աշակերտների տաք սննդի                                                                                                                                                            կազմակերպման մասին / Զեկուցող ՝ Մ. Գանդալյան/:
 5. Կազմակերպությունում ծնողական խորհրդի թվակազմը հաստատելու մասին /հաղորդող՝ ԾԽ-ի                                                                                                                                                            նախագահ՝ Ա.Անդրեասյան/:
 6. Զեկույց՝ <<Ընտանեկան կոնֆլիկտները և դրանց ազդեցությունը երեխայի վրա>> /զեկուցող՝                                                                                                                                                                             ԴԱԿ՝ Ն.Իսակյան /:
 7. Ընթացիկ հարցեր / հաճախումներ, հիգենիա և այլն / :

 

                                         ԾԽ-ի նախագահ՝ Ա.Անդրեասյան

 

 

                                      2017-2018 ուստարի

                          Հայտարարություն

 

2017 թ. սեպտեմբերի 25-ին Եղեգի միջնակարգ դպրոցում տեղի կունենա ծնողական                                                                                                                                                                                                                           խորհրդի անդրանիկ նիստը:

Օրակարգում

 1. ԾԽ նախագահի ընտրության մասին /զեկուցող՝ Մ.Գանդալյան/:
 2. Ըստ դպրոցի կանոնադրության՝ ԾԽ գործունեության ուղղությունների և աշխատակարգի                                                                                                                                                                                  հաստատման մասին /զեկուցող՝ ԾԽ նախագահ / :
 3. 2017-2018 ուստարվա ԾԽ աշխատանքային պլանի նախագծի մասին /զեկուցող՝ ԾԽ նախագահ /:
 4. Դպրոցի մանկավարժներին խրախուսման վերաբերյալ առաջարկություն ներկայացնելու մասին                                                                                                                                                                                      / զեկուցող ԾԽ նախագահ / :
 5. Եղեգի միջնակարգ դպրոցի 2017-2018 ուստարվա ներքին գնահատման համար ձևավորվող                                                                                                                                                                                      հանձնաժողովի մեկ անդամ ընտրելու մասին /հաղորդող ԾԽ նախագահ/:
 6. Ընթացիկ հարցեր:

 

                                       ԾԽ-ի նախագահ՝ Ա.Անդրեասյան