Հայտարարություն

2017թ.   օգոստոսի 31-ին   Եղեգի միջնակարգ դպրոցում տեղի կունենա  2017-2018

 ուստարվա մանկավարժական  խորհրդի անդրանիկ նիստը:

Բոլորի  ներկայությունը պարտադիր  է:

 

                                                       Օրակարգում

 

1. 2017-2018  ուստարվա ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների տնօրենի, սովորող-

ների հետ դաստիարակչական աշխատանքների կազմակերպչի, առարակայական  մեթոդ-

միավորումների նախագահների, զինղեկի, դասղեկների, գրադարանավարի  տարեկան  պլան-

ների  նախագծի  մասին / Հաղորդող՝ տնօրեն ՝ Մ. Գանդալյան /:

 

2. Դպրոցի  ուսումնական  պլանի    և դպրոցական  բաղադրիչի  բաշխման  մասին  /Հաղորդող

տնօրեն ՝ Մ.Գանդալյան /:

 

3. Մեթոդմիավորման  նախագահների,  դասղեկների, կաբինետների, խմբակների  ղեկավար-

ների  թեկնածուների  քննարկման և հաստատման  մասին / Զեկուցող՝  տնօրեն ՝ Մ. Գանդալյան /:

 

4. Մանկավարժական  խորհրդի  կազմավորման  մասին / Հաղորդող՝տնօրեն ՝ Մ. Գանդալյան /:

 

5. Դպրոցի աշխատանքային ռեժիմի  և աշխատանքային  շաբաթվա  տևողության  մասին        

  / Հաղորդող՝ տնօրեն ՝ Մ. Գանդալյան /:

6.Ուսուցիչների շաբաթական  ծանրաբեռնվածության  մասին /Հաղորդող՝ տնօրեն՝ Մ.Գանդալյան/:

7.Ընթացիկ  հարցեր:

 

                       Մանկավարժական խորհրդի նախագահ՝              Մ. Գանդալյան