2017-2018 ուստարի

                                     Հայտարարություն

2017թ.-ի փետրվարի 23-ին Եղեգի միջնակարգ դպրոցում տեղի կունենա Աշակերտական                                                                                                                                                                                                    խորհրդի հերթական նիստը:

                                                 Օրակարգում

1.Փետրվար ամսվա կատարած աշխատանքների ամփոփում /զեկուցող՝ ԱԽ նախագահ՝                                                                                                                                                                                                    Ս. Գրիգորյան և հանձնախմբի անդամներ/:

2.Մարտ ամսվա կատարվելիք աշխատանքների և պլանի կազմման և հաստատման մասին                                                                                                                                                                                               / Հաղորդող՝ ԱԽ նախագահ՝ Ս. Գրիգորյան և հանձնախբերի նախագահներ/:

3.ԱԽ փետրվար ամսվա աշխատանքների որակի և դաստիարակչական կողմի մասին                                                                                                                                                                                                 / զեկուցող՝ ԱԽ նախագահ՝ Ս. Գրիգորյան /:

      4.Ընթացիկ հարցեր:

                                 Ա խ նախագահ՝   Ս.Գրիգորյան